Administració / Coordinació - Residència per Gent Gran

Protocol d´Ingressos - Residència per Gent Gran

Com realitzar un ingrés a la Residència Berllor?

Per poder realitzar un ingrés en el nostre centre caldrà realitzar prèviament dos passos:

PRE-INGRES:

1.1.-Com a plaça pública: El familiar de referència del futur/a resident ha hagut de presentar prèviament una sol.licitud de dependència per a qué a la persona sol.licitant sigui reconeguda com a depenent. Segons el grau de dependència que li hagin reconegut o valorat tindrà dret a unes o d’altres prestacions. En el moment que reben la carta de ressolució, l’equip de la LAPAD¹ de l’Ajuntament de Badalona es posarà en contacte amb els familiars de referència de la persona interessada per concertar una entrevista.

És quan el/a professional i els familiars signaran un Acord Pia on s’acorda segons les necessitats de la persona, uns recursos o uns altres. Si el recurs que han triat és el d’AR (acolliment residencial), el tècnic de referència els lliurarà tres documents de reserva de plaça a la xarxa pública de serveis socials juntament amb un llistat de centres residencials ubicats al municipi de Badalona, per tal que puguin fer una recerca i decidir-se per un d’ells. És realitzarà un càlcul orientatiu de quina serà l’aportació mensual del/a beneficiària. Quant el/s familiars visiten la nostra residència, la Treballadora Social, els hi ensenya les instal.lacions del centre i els hi explica el funcionament intern del mateix així com se’ls hi donarà un dossier de benvinguda al nostre centre.

Una vegada han rebut tota la informació s’entrega el full de reserva de plaça per poder-lo/a donar d’alta a la llista d’espera del nostra centre. El professional, en aquest cas, està obligat a donals’hi el justificant o document d’alta a la llista d’espera, per tal que el tècnic de referència pugui fer un seguiment de cada cas.

Actualment, el nostre centre disposa de seixanta-una places, de les quals 58 són públiques i la resta són privades i tenim una llista d’espera inferior a un any.

1.1.-Com a plaça privada: Si l’ingrés es fa de forma privada, el procediment serà pràcticament el mateix
Si la persona no està reconeguda com a depenent haurà de pagar l’import íntegre que tingui establert o que tingui fixat el centre residencial. Si pel contrari, la persona està reconeguda com a depenent tindrà dret a una prestació vinculada a plaça privada.

La Treballadora Social del centre amb un parell de messos d’antel.lació a que s’efectui l’ingrés es posarà en contacte amb els familiars per a citar-los un dia, i poder-los informar de tota la documentació que cal aportar. L`informació recollida servirà tant per informar a la resta de l’equip de les característiques i/o el perfil socio-sanitari del/la nova resident com a la referent de Serveis Territorials, per tal que pugui el.laborar la calculadora PIA del/la beneficiàri.

LAPAD¹: Llei 39/2006 de 14 de Desembre, de Promoció a l’Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de Dependència.

Tornar

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO