Llei de dependencia - Residència per Gent Gran Berllor

llei de dependencia

Un dret per tots

La Llei 39/2006 de Promoció de la Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, comunament coneguda com "Llei de Dependència" reconeix als ciudadans en situació de dependència un dret universal i subjectiu que es tradueix en la concessió d’una sèrie de prestacions (en serveis o econòmiques) destinades a ajudar i millorar la qualitat de vida de les persones dependents.

 

Qui es pot beneficiar?

Podrà beneficiar-se tota aquella persona que compleixi els següents requisits establerts en l'art. 5 de la Llei:
a) Ser espanyol
b) Residir en territori nacional (almenys 5 anys i sempre que els dos últims siguin anteriors a la data de sol·licitud)
c) Ser declarat "depenent" per l'òrgan avaluador de la Comunitat Autònoma corresponent 

 

Qui és dependent?

És depenent, segons reconeix la Llei (art. 2.2), aquella persona que es troba en una situació permanent que li impedeix dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària i per tant precisa ajuda important d'una altra o altres persones per realitzar-les.

La Llei (art. 26) estableix 3 graus de dependència:
Grau I: Dependència moderada
Persones que necessiten ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia.

Grau II: Dependència severa
Persones que necessiten ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però que no requereixen el suport permanent d'un cuidador.

Grau III: Gran Dependència
Persones que necessiten ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i per la seva pèrdua total d'autonomia, necessiten el suport indispensable i continu d'una altra persona.

Cadascun del graus descrits diferència dos nivells interns, segons la seva autonomia i intensitat de la cura que requereixin

 

Què puc fer perquè em reconeguin el Dret?

En el cas que una persona consideri que és depenent en els termes que descriu la Llei ha de sol·licitar, en primera persona o a través d'un familiar o representant legal l'inici del procediment de valoració de dependència perquè se li reconegui el dret.

Si vol saber quin és el seu grau de dependència l'òrgan competent en cada Comunitat Autònoma realitzarà la valoració. (link generalitat)
Una vegada realitzada i determinat el grau i nivell de dependència, s'emetrà una resolució amb el grau i nivell de dependència, i es procedirà a elaborar el Programa Individual d'Atenció

¿En què consisteix la valoració?
La valoració consisteix en una avaluació del grau de dependència de la persona susceptible de reconèixer-se-li el dret.
Un equip format per professionals de diferents àmbits es desplaçarà al domicili de la persona depenent ( ja sigui el seu domicili particular o ja es trobi ingressada en un centre residencial) per avaluar el grau de dependència d'acord al barem oficial de Dependència (reconegut pel RD 504/2007)
L'escala de valoració es completarà amb els informes mèdics corresponents i amb una avaluació de l'entorn en el qual viu la persona depenent. Una vegada obtingut el resultat de la valoració aquest serà vàlid en tot el territori Nacional. 

¿És revisable la valoració de grau de dependència?
La valoració és revisable a petició de la persona interessada o la seva persona representant, així com a instàncies de l'administració (art. 30).
De quin tipus de prestacions es poden beneficiar les persones depenents?
Les persones que siguin declarades depenents, podran rebre (art.14):
a) Directament serveis, prestats a través de l'oferta pública de la Xarxa de Serveis Socials de les Comunitats Autònomes, mitjançant centres i serveis públics o privats concertats.
b) De no ser possible, l'atenció mitjançant un servei, es podrà rebre una prestació econòmica, de caràcter periòdic. Haurà d'estar vinculada a l'adquisició d'un servei que es determini adequat per a les necessitats de la persona beneficiària.
c) Amb caràcter excepcional, es podrà rebre una prestació econòmica per ser atès per cuidadors no professionals: familiars de la persona depenent.


¿De quins serveis es podrà beneficiar la persona amb dependència?

El catàleg de serveis (art.15) inclou:
• Serveis de Prevenció de les situacions de dependència
• Servei de Teleassistència
• Servei d'Ajuda a domicili
• Servei de Centre de Dia i nit
• Servei d'Atenció Residencial

Posteriorment Serveis Socials el·labora un PIA (Pla Individual d’Atenció) (Art. 29) que té com a objectiu fonamental l'establir que serveis i/o prestacions són més adequades per a cada persona depenent. Aquest es determinarà en funció de:
a) El grau i nivell de dependència reconegut
b) L'opinió de la persona depenent o per circumstàncies de la família o representant legal.

El PIA inicialment establert podrà ser revisat a petició de l'interessat o del seu representants, així com d'ofici en la forma en què determini cada Comunitat Autònoma. El canvi de residència a una altra Comunitat també obligarà a un nou PIA per adaptar-ho als recursos d'aquesta regió.

Per més informació apropar-se a la oficina de Serveis Socials corresponent al seu domicili o pot trucar al 900.300.500.

 

col·laboradors

IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO
IMPO