Espai Berllor - Residència per Gent Gran Berllor

Publicat el dia: 2013-05-28
Categoria: Articles

Tècniques d’animació i estimulacions per a les persones majors en residències de tercera edat

La necessitat de motivar i estimular en aquesta etapa de la vida comporta l’estudi de diferents actuacions i tècniques que acompanyen les activitats del dia a dia amb una finalitat terapèutica.
Aquesta finalitat variarà segons la persona o persones que hi participin, segons el seu estat de salut (físic i mental), segons el nivell cultural, familiar i social; segons les possibilitats de temps, espai i freqüència, segons la col · laboració d’un bon equip de treball interdisciplinari.

Objectius generals:
– Ajuda a la prevenció
– Reestructuració de la vida diària
– Desenvolupament de la creativitat i llibertat de decisions
– Manteniment del cos amb l’exercici físic i el moviment
– Tècniques de respiració i relaxació
– Estimulació auditiva i sensorial
– Rehabilitació cognitiva, senso-motora i de la memòria
– Estimulació de la parla i del llenguatge

Objectius específics:

a) Valorar la necessitat de la motivació en les persones grans

– Cada persona envelleix en funció de com hagi viscut. Els professionals
que en els diferents camps treballen amb les persones majors, necessiten conèixer les seves vivències, sentiments, escala de valors, entorn laboral, social, familiar, gustos i aficions.
– En el món de la vellesa hi ha gent gran vàlida i autònoma i
persones grans amb mancances (físiques o mentals) que necessita ser
assistida.
– Gent amb problemes derivats de la jubilació.
– Gent amb temors sobre la seva salut i la seva economia.
– Gent amb problemes laborals, familiars i socials.
– Gent amb problemes de depressió en aquesta etapa de la vida.

b) Principis bàsics a tenir en compte per treballar l’estimulació
(Individual i en grup):
– Tractar amb respecte (evitar tot tipus d’infantilismes).
– Demanar llibertat de participació.
– Demanar respecte pels altres del grup.
– Conèixer els gustos i interessos de cada participant i donar
suport.
– Posar-se al lloc de qui escolta o hi participa.
– Establir una relació amistosa i de confiança abans de proposar
l’activitat.
– Demanar la col · laboració de tots (segons les seves possibilitats).
– Explicar què es farà i en què ens pot beneficiar.

Teràpies i tècniques per sentir-se motivat cap a la participació:
1. Psicomotricitat o teràpia psicomotriu
2. Musicoteràpia
3. Teràpia ocupacional
4. Teràpia d’estimulació grupal (grups de conversa)
5. Teràpia manual (manualitats)
6. Teràpies diverses (activitats amb diverses finalitats i objectius)

1. Psicomotricitat o teràpia psicomotriu

La finalitat de la psicomotricitat consisteix en l’actuació mitjançant
el cos, com a intermediari, en les funcions comportamentals. La
psicomotricitat es dirigeix tant al nen com a l’adult en situació
normal o d’estrès, així com al disminuït físic o mental. La psicomotricitat
geriàtrica permet l’atenció a la persona gran utilitzant
no només parla, sinó també altres mitjans de comunicació.

Aquest treball es realitza amb els diferents mitjans de comunicació:
verbals, corporals, plàstics i vida quotidiana.

2. Musicoteràpia

La música és un element indispensable en l’animació i estimulació.
Si, a més, la utilitzem com a teràpia, ajudarem a prevenir,
restaurar i augmentar la salut tant física com mental o psíquica
la persona. La musicoteràpia s’ha convertit en una alternativa molt eficaç
a l’hora de millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties
neurodegeneratives. La utilització del so comporta l’experiència
del moviment, físic o mental, a través d’uns actes motrius, quant
el moviment físic i el moviment psicològic, a través dels processos de regressió.

3. Teràpia ocupacional

És un mètode de tractament que pretén rehabilitar, recuperar,
desenvolupar la part afectada i mantenir les seves aptituds físiques,
psíquiques i socials utilitzant situacions i activitats apropiades. Treballa els aspectes funcionals de la persona per recuperar-les, sense
tenir en compte el treball grupal.

4. Teràpia d’estimulació grupal (grups de conversa)

Els grups de conversa. La nostra vida té lloc en grup. El treball
en grup és un mètode que ajuda a les persones a relacionar-se.

5. Teràpia manual (manualitats)

Aquesta teràpia té el mateix component físic, psíquic i social, però no preveu la rehabilitació i recuperacions, sinó més aviat el manteniment, la creativitat i el treball en equip.

6. Teràpies diverses (activitats amb diverses finalitats i objectius)

– Treballs sobre la relació d’ajuda, treballs cognitius, sensorials i
de la memòria.
– Treballs per a la comunicació verbal i no verbal.
– Activitats per a la relació amb els centres i activitats de l’entorn,
visites a llocs d’interès, teatre, concerts, museus i fires …

– Activitats culturals i de lleure: participar en les festes pròpies
de la localitat, de la regió, d’altres llocs. Viure la naturalesa, les estacions,
etc.

Susana Hernández López
(Educadora Social)

colaboradors